Mazda6 2021 hứa hẹn sẽ gia tăng doanh số với phiên bản đặc biệt Carbon Edition
ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 10000 cameraFarRange (float): 1e+018 cameraFocalLength (float): 76.8028 cameraFov (float): 26.1649 cameraNearClip (float): 500 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 907.999 cameraTransform (m44f): [{0.631084, -0.774525, -0.0429401, -468.075}, {-0.77556, -0.628888, -0.0548266, -602.869}, {0.01546, 0.0679028, -0.997572, 139.346}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 2979, 2107] displayWindow (box2i): [0, 0, 2979, 2107] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "cam_FQ_new3" vrayInfo/computername (string): "slanted-p0001" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:13,Family:6,Stepping:7,Cache:0" vrayInfo/date (string): "2017/Sep/22" vrayInfo/filename (string): "Z:/PROJECT/2017_08_MAZDA_J71E_IPM/99_MayaProject/scenes/_inakoshi/ext_anglehunt_v22_FQ_SDN_Lighting.mb" vrayInfo/frame (string): "00001" vrayInfo/h (string): "2108" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/os (string): "Microsoft(tm) Windows(tm), version 6.1, Service Pack 1" vrayInfo/primitives (string): "0" vrayInfo/ram (string): "24560MB" vrayInfo/renderlayer (string): "defaultRenderLayer" vrayInfo/rendertime (string): " 0h 0m 0.0s" vrayInfo/scenename (string): "ext_anglehunt_v22_FQ_SDN_Lighting" vrayInfo/time (string): "02:15:48" vrayInfo/vmem (string): "8388608MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.52.02" vrayInfo/vrayversion (string): "Version of V-Ray for Maya 3.52.02" vrayInfo/w (string): "2980" =Channels= A (half) B (half) E_MID1.B (half) E_MID1.G (half) E_MID1.R (half) E_MID2.B (half) E_MID2.G (half) E_MID2.R (half) E_MID3.B (half) E_MID3.G (half) E_MID3.R (half) E_MID4.B (half) E_MID4.G (half) E_MID4.R (half) E_MID5.B (half) E_MID5.G (half) E_MID5.R

Mazda6 2021 hứa hẹn sẽ gia tăng doanh số với phiên bản đặc biệt Carbon Edition

Giống như Mazda CX-5 và CX-9, Mazda6 2021 cũng có thêm phiên bản Carbon Edition mới với nhiều chi tiết ngoại thất thú vị hơn, xe sẽ đến các đại lý…

0 Comments